CV – ANNELIES FRERIKS

Annelies Freriks is sinds 1994 werkzaam als advocaat en werkte eerder bij Banning en AKD. Tot 1 maart 2018 was zij hoogleraar omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht, aan de Universiteit Utrecht. Ze is momenteel verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law aan deze universiteit.

Annelies is gespecialiseerd in omgevingsrecht en stoffenrecht. Ze heeft ruime ervaring in het adviseren van en procederen voor overheden en bedrijven. Ze heeft specifieke expertise op het gebied van natuurbeschermingswetgeving (Natura 2000 en bescherming van soorten), waterwetgeving en (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Haar praktijk omvat Ruimte voor de Rivier projecten, Hoogwaterbeschermingsprogramma, windparken, visserij-, energie- en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, bedrijventerreinen, stikstof en Natura 2000 in het kader van bestemmingsplannen, vergunningen en rapporten, watervergunningen, toelating voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Annelies is lid van de Vereniging van Milieurechtadvocaten, de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging voor Bouwrecht. Daarnaast is zij werkgroeplid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ze publiceert en doceert over onderwerpen op het gebied van milieurecht, waterwetgeving, natuurbeschermingswetgeving en stoffenrecht.

Nevenfuncties:

 • Werkgroeplid van de Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Lid externe fauna adviescommissie Staatsbosbeheer
 • Docent (In Company) cursussen, spreker op conferenties en seminars.

Publicaties:

 • Co-auteur van de uitgave ‘Hoofdlijnen milieubestuursrecht’ van Bju
 • Co-auteur van de uitgave ‘EG-recht en de praktijk van het waterbeheer’ van STOWA
 • Co-auteur van de uitgave ‘Natuurbeschermingsrecht’ van Sdu
 • Co-auteur van het VMR preadvies ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’
 • Co-auteur van het rapport ‘The Legal Instruments for the control of emissions of medicines for human and veterinary use’
 • Auteur van de bijdrage ‘Effecten van volksgezondheidsbeleid op natuur en biodiversiteit: bewustwording noodzakelijk’ in een uitgave van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
 • Co-auteur van het rapport ‘Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen’ van PBL
 • Co-auteur van het rapport ‘Zover het eigen instrumentarium reikt – Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Aanpak historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de omgevingswet’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘De effecten van het Wezer-arrest op de bescherming van drinkwaterbronnen en de drinkwatervoorziening’.
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Europees milieurecht en decentrale overheden’ in de VNG- Praktijkcahiers van Sdu
 • Co-auteur van de bijdrage ‘Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water – van tweeën een?’
 • Co-auteur van de bijdrage ‘De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer’.
 • Auteur van de bijdrage ‘Private handhaving’ in de VAR-preadviezen 140 ‘Privaat bestuur’ van Bju
 • Auteur van diverse artikelen in onder andere het Journaal Flora en fauna, het Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht, het tijdschrift Agrarisch Recht, TvO, TGMA en CML.

Rechtsgebiedenregister:

Annelies heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Omgevingsrecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Waterrecht en Ruimtelijk bestuursrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.